Gebruiksvoorwaarden

Algemene voorwaarden

1. Onderwerp

De onderstaande bepalingen en voorwaarden zijn bedoeld om de geleverde diensten (hierna gezamenlijk: de 'Diensten' of 'Site') op de website www.theroomies.be te presenteren, evenals om de rechten en plichten van beide partijen te definiëren. The Roomies is een online communityplatform dat kan gebruikt worden om contact te maken met personen in het kader van een samenhuisproject. Leden kunnen er advertenties publiceren of bekijken en te communiceren met andere leden. Voor het bekijken van advertenties dient u niet geregistreerd te zijn op de The Roomies website. The Roomies is geen eigenaar of exploitant van onroerend goed. Het heeft evenmin de status van leverancier van goederen en The Roomies bezit, verkoopt, wederverkoop, levert, least, verhuurt, beheert of beheert geen eigendom. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld op het The Roomies platform, zijn de verantwoordelijkheden van The Roomies beperkt tot het vergemakkelijken van de toegang tot de site en de diensten. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, heeft u niet het recht om informatie te verkrijgen of om de site of de diensten te blijven gebruiken. Gebruik van de site of diensten in strijd met deze voorwaarden en is onderworpen aan civiele en strafrechtelijke boetes. Als u na het lezen van deze Gebruiksvoorwaarden nog vragen of opmerkingen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Contact: info@theroomies.be

2. Eigendom van de site en diensten

www.theroomies.be wordt u aangeboden door Wout Poncelet, Elias Moons en Franck Monballiu

3. Gebruikers
3.1 Een account aanmaken

Om toegang te krijgen tot bepaalde functies van de site en om een advertentie te creëren of te publiceren, moet u zich registreren en een account aanmaken (hierna een 'The Roomies account’) en lid worden. De site of diensten zijn alleen voor volwassenen. Elke toegang tot of gebruik van de site of diensten door een minderjarige is ten strengste verboden. Door de site te bezoeken of te gebruiken, verklaart u en garandeert u dat u ouder bent dan 18 jaar.

3.2 Wachtwoord

U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord. U stemt ermee in om uw wachtwoord niet aan derden bekend te maken en u bent verantwoordelijk voor elke activiteit of actie op uw The Roomies account, ongeacht of u dergelijke activiteiten of acties hebt geautoriseerd. U zult The Roomies elk ongeoorloofd gebruik van uw The Roomies account onmiddellijk melden.

3.3 Verificatie

In geen geval staat The Roomies garant voor een lid. In deze voorwaarden staat dat leden volledige en correcte informatie over hun identiteit moeten verstrekken. Het is echter mogelijk om in geval van identiteitsdiefstal het profiel van het lid te verwijderen en te verbannen van de site van The Roomies.

3.4 Gedragscode

U begrijpt en erkent dat u zelf verantwoordelijk bent voor het naleven van de wetten, regels en voorschriften en belastingverplichtingen die mogelijk van toepassing zijn op uw gebruik van de site en de diensten. Wanneer u de website gebruikt, gaat u ermee akkoord dat deze niet leidt tot:

 • Overtreding van toepasselijke wetgeving, nationale of andere toepasselijke wet- of regelgeving of een rechterlijke beslissing, inclusief, maar niet beperkt tot, ontwikkelingsbeperkingen en belastingregels
 • Gebruik software, apparaten, scripts, vervelende robots, omgeleide middelen of andere middelen of handmatige of geautomatiseerde processen voor toegang tot, 'verwijderen', 'bladeren' of 'scannen' van een webpagina of andere diensten op de site of de diensten
 • Toegang tot de site en/of de diensten voor commerciële of andere doeleinden die niet uitdrukkelijk zijn toegestaan door deze voorwaarden of op een manier die ten onrechte The Roomies goedkeuring, partnerschap of anderszins misleiden met betrekking tot uw relatie ten onrechte impliceert met The Roomies
 • Het The Roomies merk op enigerlei wijze verzwakken, aantasten of anderszins hinderen, inclusief het ongeoorloofde gebruik van het woord 'The Roomies' of afgeleide termen in domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bron-ID's, of door andere registratie en/of gebruik van domeinnamen, handelsnamen, handelsmerken of andere bron-ID's die nauw lijken op of lijken op een manier die verwarrend is voor domeinnamen, handelsmerken, slogans of reclame campagnes
 • De rechten van The Roomies of een natuurlijke of rechtspersoon schenden, waaronder met name zijn intellectuele eigendomsrechten, privacy, afbeelding of contract
 • Onze site of diensten schenden of beschadigen, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van virussen, Trojaanse paarden, kwaadwillende code, enz
 • Gebruik onze site of diensten om informatie over een andere persoon of entiteit te plaatsen of in te dienen, inclusief maar niet beperkt tot foto's van derden zonder hun toestemming of persoonlijke contactinformatie
 • 'Stalking' of intimidatie van een andere gebruiker van de site of de diensten of het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens van een andere gebruiker om andere redenen dan contact te leggen via de site The Roomies
 • Voorstellen, als eigenaar, van accommodaties die u niet legaal bezit, of dat u niet bevoegd bent om als woning te huren
 • Een lid uitnodigen of anderszins vragen om diensten of websites van derden te gebruiken die concurreren met die van The Roomies, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van The Roomies
 • Zich uitgeven voor een natuurlijke of rechtspersoon, documenten vervalsen of valse verklaringen afleggen
 • Dien als eigenaar een advertentie met misleidende of misleidende informatie, inclusief prijsinformatie, in of dien een advertentie in met de prijs die u niet verwacht te zullen betalen
 • Deze gebruiksvoorwaarden schenden
 • Disruptief, beledigend, omzeilend of intimiderend gedrag in elk gebied of aspect van onze site of diensten
 • Inhoud plaatsen, uploaden, publiceren, verzenden of verzenden die (i) inbreuk maakt op, misbruikt of in strijd is met een octrooi, auteursrecht, handelsmerk, handelsgeheim, moreel recht of ander intellectueel eigendomsrecht, het recht naar het beeld of de privacy van een derde partij; (ii) een gedraging schendt of aanmoedigt die een toepasselijke wet- of regelgeving zou overtreden of zou kunnen leiden tot civielrechtelijke aansprakelijkheid; (iii) is frauduleus, bedrieglijk, vals, bedrieglijk; (iv) lasterlijk, obsceen, pornografisch, vulgair of aanstootgevend is; (v) aanzet tot discriminatie, fanatisme, racisme, haat, intimidatie van een persoon of groep; (vi) gewelddadig of bedreigend is of bevordert geweld of bedreigende acties tegen een andere persoon; of (vii) bevordert de activiteiten of het gebruik van illegale of gevaarlijke stoffen
 • Gebruik, kopieer of reproduceer de site of de diensten, de naam van The Roomies, elk merk, logo of andere eigendomsinformatie van The Roomies, evenals de lay-out en het concept van elke pagina die zich op de site bevindt zonder de schriftelijke toestemming van The Roomies
 • Koop, verkoop of geef de toegang tot de site of de diensten geheel of gedeeltelijk prijs, evenals de informatie die wordt gehost en/of gedeeld

The Roomies behoudt zich het recht voor om juridische stappen te ondernemen voor elke overtreding van de bovenstaande voorwaarden, voor zover toegestaan door de wet. The Roomies kan ook een aantal acties ondernemen, waaronder het uitschakelen of verwijderen van uw advertenties of uw The Roomies account, in geval van overtreding van dit artikel of deze gebruiksvoorwaarden. Het lid gaat ermee akkoord om The Roomies schadeloos te stellen voor alle verliezen die zijn geleden als gevolg van het niet naleven door het Lid van deze Gebruiksvoorwaarden.

3.5 Ongepast gedrag melden

Bij het vinden van aanstootgevend of illegaal materiaal, moet dit onmiddellijk gemeld worden bij info@theroomies.be. Houd er rekening mee dat er nadelige juridische gevolgen kunnen zijn als u tijdens dit proces een onjuiste of slechte verklaring aflegt.

4. Advertenties

Als lid kunt u advertenties maken en publiceren. Als u een advertentie wilt maken, moet u meer informatie geven over de accommodatie, inclusief de omgeving (niet de precieze locatie), capaciteit, grootte, functies, beschikbaarheid en prijs van de accommodatie. Advertenties worden openbaar gemaakt via de site en diensten zodra deze zijn gemodereerd. U begrijpt en gaat ermee akkoord dat de volgorde of volgorde van advertenties in de zoekresultaten kan afhangen van vele factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, de locatie, het vertrouwen en de zoekopdracht van derden. U erkent en accepteert de volledige verantwoordelijkheid voor alle advertenties die u publiceert. Bijgevolg verklaart en garandeert u dat elke advertentie die u publiceert (i) geen enkele overeenkomst met derden schendt, zoals syndicaat of woningcorporatie overeenkomsten, regels voor gezamenlijke eigendom , huurcontracten of huurcontracten en (ii) (a) dat elke advertentie of de accommodatie gepresenteerd in een advertentie die u heeft gepubliceerd voldoet aan alle toepasselijke wetten, financiële verplichtingen, voorschriften en regels die van toepassing zouden kunnen zijn op elke accommodatie gepresenteerd in een advertentie die u heeft gepubliceerd (inclusief eventuele vereiste toestemming, licenties en registraties) en (b) dat een advertentie geen inbreuk maakt op de rechten van een derde partij. The Roomies aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid met betrekking tot het respecteren door de verhuurder van of het niet-respecteren van enige overeenkomst of verplichting aangegaan met een derde, wetten, regels of voorschriften die van toepassing kunnen zijn. The Roomies behoudt zich het recht voor om de toegang tot een advertentie op elk gewenst moment en zonder voorafgaande kennisgeving om welke reden dan ook in te trekken of te deactiveren, met inbegrip van advertenties waarvan The Roomies naar eigen beschouwt als dubieus, tegenstrijdig met de algemene voorwaarden of schadelijk voor de site of diensten. The Roomies behoudt zich het recht voor om advertenties te wijzigen die mogelijk in strijd zijn met de geldende wet- en regelgeving of die in strijd zijn met deze gebruiksvoorwaarden.

5. Inhoud en gebruik van de website

The Roomies kan en heeft geen controle over de inhoud van de advertenties of de staat, legaliteit of geschiktheid van de accommodatie. The Roomies sluit alle aansprakelijkheid uit van advertenties en accommodaties. Het gebruik van de site is op eigen risico. Doordat The Roomies een dienstverlener is die host-diensten verstrekt overeenkomstig artikel XII. 19, §1 van het Wetboek van Economisch Recht, is zij niet in staat noch verplicht om toezicht te houden op de inhoud die door gebruikers en derden op de website wordt geplaatst. De gebruiker verleent The Roomies een kosteloze, wereldwijde, niet-exclusieve, overdraagbare en sublicentieerbare licentie om de inhoud, via welk gekend of toekomstig medium dan ook te gebruiken, openbaar te maken en te verveelvoudigen voor het functioneren en de promotie van het platform en die van derden. The Roomies behoudt zich het recht voor de inhoud, in het bijzonder de inhoud van advertenties, technisch te wijzigen zodat deze via andere kanalen, bijvoorbeeld mobiele apparatuur, kunnen worden geraadpleegd.

6. Privacy

In ons Privacybeleid wordt uitgelegd hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken en welke maatregelen wij treffen om uw privacy te beschermen wanneer u onze site gebruikt. Zoals beschreven in ons Privacybeleid verleent u ons toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens.

7. Aansprakelijkheid
7.1 Beperking van de aansprakelijkheid

The Roomies kan niet aansprakelijk worden gesteld, in zijn hoedanigheid van louter gastheer te zijn, inhoud waarvan de auteurs derden zijn, en eventuele aanspraken in de eerste plaats gericht aan de auteur van de inhoud in kwestie. The Roomies wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van geschillen en/of controverses tussen de leden. The Roomies verbindt zich ertoe om regelmatig controles uit te voeren om de werking en toegankelijkheid van de site te verifiëren. Als zodanig behoudt The Roomies zich het recht voor om de toegang tot de site tijdelijk te onderbreken omwille van onderhoudsredenen. The Roomies kan niet aansprakelijk worden gesteld voor tijdelijke moeilijkheden of onmogelijkheden van toegang tot de site als gevolg van externe omstandigheden, overmacht of als gevolg van verstoring van het telecommunicatienetwerk, bewust van de complexiteit van wereldwijde netwerken en de instroom, op bepaalde momenten, van internetgebruikers.

7.2 Garanties

De diensten worden geleverd door The Roomies zoals het is en zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. The Roomies geeft geen specifiek recht aan Leden (i) dat de diensten, onder constant onderzoek om de prestaties en voortgang te verbeteren, volledig vrij zijn van fouten, defecten of defecten, (ii) dat de diensten, standaard en niet voorgesteld met het enige doel van een bepaald lid op basis van zijn eigen persoonlijke beperkingen, zal specifiek zijn behoeften en verwachtingen vervullen. Het is in ieder geval aan het lid om te bewijzen dat de schuld van The Roomies zijn aansprakelijkheid aantast, die strikt beperkt zal zijn tot directe schade.

7.3 Wijzigingen aan deze gebruiksvoorwaarden, de site of diensten

The Roomies behoudt zich het recht voor om, naar eigen wijze, de Gebruiksvoorwaarden, de site of de diensten ten alle tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Op de website vind je steeds de meest recente versie van de Gebruiksvoorwaarden. Deze Gebruiksvoorwaarden werden het laatst gewijzigd en herzien op 04/09/2021.

7.4 Websites en diensten van derden

The Roomies kan op geen enkele manier verantwoordelijk worden gehouden voor de technische beschikbaarheid van websites die worden beheerd door derde partijen waartoe leden toegang hebben via de site. The Roomies onderschrijft geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud, advertenties, producten en/of diensten die beschikbaar zijn op dergelijke sites van derden en die worden herinnerd aan het feit dat zij zijn onderworpen aan hun eigen gebruiksvoorwaarden. The Roomies is ook niet verantwoordelijk voor transacties tussen een lid en een adverteerder, professional of handelaar waarnaar het lid via de site zou worden geleid en kan in geen geval partij zijn bij geschillen die zich kunnen voordoen met deze derden met name over de levering van producten en/of diensten, garanties, verklaringen en alle andere verplichtingen waartoe zij gehouden zijn. De site of dienst kan links (bijvoorbeeld hyperlinks of banners) bevatten naar of gebruik maken van de websites en diensten van derden die geen eigendom zijn van of niet worden gecontroleerd door www.theroomies.be (bijvoorbeeld Google Maps API). The Roomies heeft geen controle over en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud, de beleidsregels, de gebruiksvoorwaarden of de werkwijzen van welke website of dienst van een derde dan ook. In voorkomend geval bent u daarom onderworpen aan de beleidsregels en de gebruiksvoorwaarden van toepassing voor deze derden.

8. Uitschrijven

Een lid kan zich op elk gewenst moment afmelden voor de site en de diensten, zowel door online af te melden als door een verzoek hiertoe naar The Roomies te sturen op de volgende coördinaten: info@theroomies.be . De afmelding van de service houdt in dat het account van de abonnee volledig wordt verwijderd en, in het geval van een eigenaar, alle advertenties worden verwijderd.

9. Intellectuele eigendom

De systemen, software, structuren, infrastructuren, databases en inhoud (teksten, afbeeldingen, beelden, muziek, logo's, merken, enz.) die door The Roomies binnen de site worden beheerd, worden beschermd door alle geldende intellectuele eigendomsrechten. Alle demontage, decompilatie, decodering, extracties, hergebruik, kopieën en meer in het algemeen, alle handelingen van reproductie, weergave, distributie en gebruik van een van deze elementen, geheel of gedeeltelijk, zonder de toestemming van theroomies, zijn ten strengste verboden, en kan worden onderworpen aan vervolging.

10. Klachten

In geval van klachten over de werking van de dienst kan de bezoeker www.theroomies.be via het contactformulier of per e-mail (info@theroomies.be) contacteren. Klachten dienen door de bezoeker binnen een redelijke termijn en uiterlijk binnen 2 maanden, na het vaststellen van een gebrek met betrekking tot de dienst, aan The Roomies meegedeeld te worden.

11. Taal, toepasselijk recht en jurisdictie

Deze algemene voorwaarden worden beheerst door Belgisch recht, de taal van interpretatie is de Nederlandse taal in geval van tegenstrijdigheid of geschil over de betekenis van een van hun voorwaarden of bepalingen. In geval van geschillen over de geldigheid, interpretatie en/of uitvoering van deze algemene voorwaarden, komen de partijen overeen dat de rechtbanken van Brussel de exclusieve bevoegdheid hebben om hen te beoordelen, behalve in het geval van strijdig reglement van orde. De Gebruiksvoorwaarden vormen de hele overeenkomst tussen The Roomies en u en vervangen alle eerdere overeenkomsten. De Gebruiksvoorwaarden en de overeenkomsten die volgen uit alle diensten van The Roomies en eventuele daaruit voortvloeiende geschillen worden beheerst door en geïnterpreteerd conform het Belgisch recht. Alle eventuele geschillen die uit deze overeenkomsten voortvloeien, zullen wij minnelijk trachten op te lossen alvorens deze voor te leggen aan de daartoe bevoegde rechtbank in Brussel.

Privacybeleid

We vinden de bescherming van je privacy uiterst belangrijk. We willen je zoveel mogelijk informeren, respecteren en controle geven over wat er met je persoonsgegevens gebeurt. Hieronder vind je informatie over welke gegevens wij verzamelen, waarom we dat doen, hoelang wij ze bewaren, wat je privacy-rechten zijn en hoe je deze kan uitoefenen.

1. Persoonsgegevens die we verzamelen

Persoonsgegevens zijn gegevens over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die rechtstreeks of indirect kan worden geïdentificeerd aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon. Gegevens die geanonimiseerd of geaggregeerd zijn, zodat deze niet meer kunnen worden gebruikt om een specifieke natuurlijke persoon te identificeren, hetzij in combinatie met andere informatie hetzij anderszins, beschouwen we niet als persoonsgegevens. We verzamelen persoonsgegevens van u wanneer u onze site gebruikt. We verzamelen persoonsgegevens van u en de apparaten (inclusief mobiele apparaten) die u gebruikt wanneer u: onze site gebruikt, zich inschrijft voor een account bij ons, ons informatie verstrekt via een webformulier, uw account bijwerkt of er gegevens aan toevoegt, deelneemt aan discussies in chats of aan of de oplossing van geschillen of wanneer u op andere wijze met ons communiceert. Sommige persoonsgegevens, zoals gegevens die u identificeren, zijn noodzakelijk om akkoord te gaan met onze Gebruiksvoorwaarden. De verstrekking van alle overige persoonsgegevens is vrijwillig, maar kan vereist zijn om gebruik te kunnen maken van onze site.

1.1 De persoonsgegevens die je met ons deelt

De gegevens die nodig zijn om te registreren voor de service die we bieden op ons platform of voor toegang tot enige andere door ons geleverde service. Deze gegevens bevatten uw voor- en achternaam, e-mailadres en wachtwoord. Deze informatie is verplicht. Anders kan Roomies u niet de diensten aanbieden die ons platform biedt en mag u geen account aanmaken op onze site. De volgende gegevens zijn optioneel en worden alleen verzameld nadat jij deze hebt ingevuld:

 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Woonplaats en -land (adres)
 • Profielfoto
 • Taalvoorkeur
 • Kleine omschrijving van jezelf
1.2 De persoonsgegevens die onze systemen verzamelen

Als u verbinding maakt met onze diensten met behulp van de sociale netwerkfuncties die voor u beschikbaar zijn, heeft Roomies toegang tot sommige gegevens (inclusief uw voornaam, achternaam, foto, e-mailadres en het aantal vrienden op Facebook) van uw account op genoemd sociaal netwerk in overeenstemming met de algemene gebruiksvoorwaarden van het betrokken sociale netwerk. We verzamelen waarschijnlijk ook enkele van uw persoonlijke gegevens wanneer u communiceert met functies van deze sociale netwerken, zoals 'Vind ik leuk'-functies. Tijdens elk bezoek kunnen wij, in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming, indien nodig, informatie verzamelen over de apparaten waarop u onze services gebruikt of de netwerken van waaruit u onze services gebruikt, zoals: zoals uw IP-adressen, verbindingsgegevens, typen en versies van gebruikte internetbrowsers, typen en versies van uw browser-plug-ins, besturingssystemen en platforms, gegevens over uw navigatiepad op ons platform, inclusief uw reis op verschillende de URL's van ons Platform, de inhoud die u bezoekt of bekijkt, de gebruikte zoektermen, downloadfouten, de duur van bepaalde pagina's, de advertentie-ID van uw apparaat, de interacties met de pagina en ook elk telefoonnummer dat u gebruikt om contact met ons op te nemen. Van de technologieën die worden gebruikt om deze informatie te verzamelen, gebruiken we cookies (voor meer informatie hierover, raadpleeg onze website). We verzamelen ook informatie over uw gebruik van ons platform (zoals het aantal gepubliceerde advertenties, uw registratiedatum, enz.) die kunnen worden weergegeven in uw openbare profiel.

2. Waarvoor gebruiken we deze persoonsgegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens om onze Diensten te leveren en te verbeteren, om u een gepersonaliseerde ervaring op onze sites te bieden, contact met u op te nemen over uw account en onze Diensten, u klantenservice te leveren, u gepersonaliseerde advertenties en marketing te bieden en om frauduleuze of illegale activiteiten op te sporen, te voorkomen, te onderzoeken en de gevolgen ervan te beperken. Concreet betekent dit dat je gegevens worden gebruikt voor de volgende doeleinden:

 • Het aanmaken van een account op onze website
 • Het plaatsen van advertenties op onze website
 • Het weergeven van advertenties welke afgestemd zijn op jouw profiel
 • Reageren op advertenties op onze website
 • Het in contact komen met een verhuurder
 • Het in contact komen met een huurder
 • Het aanbieden van soortgelijke diensten
3. Hoe beveiligen we je persoonsgegevens?

We beveiligen uw persoonsgegevens met behulp van technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de kans op verlies, misbruik, onbevoegde toegang, verstrekking en wijzigingen te minimaliseren. Onze waarborgen omvatten bijvoorbeeld firewalls en gegevensversleuteling, fysiek toegangsbeheer bij onze datacenters en autorisatiebeheer voor informatietoegang. Als u denkt dat er misbruik is gemaakt van uw account, neemt u dan contact op met info@roomies.be.

4. Verkopen we je gegevens aan derde partijen of geven we je gegevens door?

Wij verkopen geen persoonsgegevens aan derde partijen zonder jouw toestemming en we geven ze niet door aan derden tenzij hier toestemming voor gegeven wordt (door bijvoorbeeld via social media aan te melden).

5. Hoe bepaal je welke persoonsgegevens we voor commerciële doeleinden mogen gebruiken en hoe?

In overeenstemming met de toepasselijke wetgeving en met uw toestemming wanneer nodig, kunnen we de gegevens die u ons verstrekt op ons Platform voor zakelijke doeleinden gebruiken (bijvoorbeeld om (i) u onze nieuwsbrieven toe te sturen, (ii) u te sturen uitnodigingen voor onze evenementen of andere communicatie die voor u van belang kunnen zijn, en (iii) gerichte advertenties weergeven op social-mediaplatforms of sites van derden). Over promotionele e-mails: U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken door (i) het vinkje uit het selectievakje in uw account te verwijderen, (ii) op de koppeling voor uitschrijving te klikken die wordt vermeld in elk van onze mededelingen of (iii) contact met ons op te nemen zoals hieronder beschreven. Met betrekking tot gerichte reclame: Op social-mediaplatforms (bijvoorbeeld Facebook, Twitter): u kunt zich op elk moment verzetten tegen dit proces door de instelling voor de reclame van uw account te configureren. Op sites van derden: u kunt naar ons Cookiesbeleid om te begrijpen hoe u uw toestemming intrekt.

6. Wat zijn je privacy-rechten en hoe kan je ze uitoefenen?

U heeft de volgende rechten betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens:

 • Recht van toegang: U heeft het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over u verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen
 • Recht van verbetering: U heeft het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Bepaalde gegevens zal u zelf op uw profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vindt u onze contactgegevens onderaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.
 • Recht van wissing: U heeft het recht om in bepaalde gevallen wissing van de u betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van uw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en u uw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting of wanneer de data ten onrechte is verwerkt.
 • Recht van bezwaar U heeft het recht om in bepaalde gevallen, op grond van uw specifieke situatie, bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Recht op overdraagbaarheid: U heeft het recht om in bepaalde gevallen de u betreffende persoonsgegevens, die u zelf aan Roomies hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.
 • Recht om toestemming in te trekken: Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, heeft u het recht om uw toestemming ten allen tijde in te trekken Het intrekken van uw toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van gelijk welke verwerking die we uitgevoerd hebben vóór de intrekking of de verwerking van uw persoonsgegevens die uitgevoerd wordt op basis van rechtmatige gronden anders dan uw toestemming.
 • Recht om een klacht in te dienen bij een gegevensbeschermingsautoriteit. Indien u een klacht heeft of bezorgd bent over hoe we uw persoonsgegevens verwerken, zullen we trachten om deze bezorgdheden te verhelpen. Indien u vindt dat we uw klacht of bezorgdheid onvoldoende hebben aangepakt, beschikt u over het recht om een klacht in te dienen bij een autoriteit voor gegevensbescherming over onze verzameling en ons gebruik van uw Persoonsgegevens. Voor meer informatie, gelieve contact op te nemen met uw lokale autoriteit voor gegevensbescherming.
7. Hoe lang bewaren we je persoonsgegevens?

We houden uw gegevens bij voor de duurtijd die noodzakelijk is in het kader van de doeleinden die in deze Privacyverklaring worden omschreven.

8. Cookiebeleid

Raadpleeg onze website voor meer informatie omtrent ons Cookiebeleid.

9. Contact

Als u vragen heeft over het Roomies Privacybeleid, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Privacy Officer via info@roomies.be. Voor vragen over dit privacybeleid of voor verzoeken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming via e-mail op info@roomies.be.

10. Wijziging van ons privacybeleid

We kunnen af en toe dit privacybeleid wijzigen. Indien nodig zullen wij u op de hoogte brengen en / of uw toestemming vragen. We adviseren u om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen of updates van ons privacybeleid.

11. Escalatie bij de toezichthoudende autoriteit.

Voor klachten in verband met de verwerking van je persoonsgegevens door Roomies, kan je je wenden tot de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel / +32 (0)2 274 48 00 / contact@apd-gba.be / www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Cookiebeleid

1. Wat is een cookie en waar is het voor?

Een cookie is een klein bestand dat wordt opgeslagen en / of gelezen door uw browser op de harde schijf van uw apparaat (bijvoorbeeld pc, laptop of smartphone) en wordt geplaatst door de websites die u bezoekt. Bijna alle sites gebruiken cookies om goed te werken en de bruikbaarheid en functionaliteit ervan te optimaliseren. Cookies maken ook interacties met sites veiliger en sneller, zolang ze uw voorkeuren (zoals uw gebruikersnaam en taal) kunnen onthouden door de informatie die ze bevatten naar de oorspronkelijke site te retourneren (interne cookie) of naar een andere site waartoe zij behoren (third-party cookie), wanneer u de site opnieuw bezoekt vanaf dezelfde terminal. Afhankelijk van hun functie en het doel van hun gebruik, worden cookies geclassificeerd als een van de hieronder beschreven categorieën en gebruikt door The Roomies op deze site.

 • Minimale cookies u kunt zich verplaatsen op de site en de basisfuncties ervan gebruiken. Ze worden meestal alleen geïnstalleerd als reactie op acties van uw kant om toegang tot services te krijgen, zoals verbinding maken met een beveiligd deel van onze site. Deze cookies zijn essentieel voor het gebruik van deze site.
 • Analytics en prestatiecookies stellen ons in staat om het aantal bezoekers aan onze site te herkennen en te tellen en om informatie te verzamelen over hoe onze site wordt gebruikt (bijvoorbeeld wat de meest bekeken pagina's van bezoekers zijn, hebben gebruikers foutmeldingen op sommige van onze pagina's, etc.). Dit stelt ons in staat om de manier waarop onze website werkt te verbeteren, bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat gebruikers gemakkelijk vinden wat ze zoeken.

Om meer te weten te komen over de bewaartermijn van de verzamelde gegevens en hun doel, nodigen wij u uit om onze Privacybeleid te bekijken.

2. Gebruik van cookies van derden

Let op: The Roomies maakt gebruik van de diensten van derden om uw gebruik van deze site te kennen, om uw gebruikerservaring te optimaliseren en om advertenties buiten deze site weer te geven. Deze externe partijen (zoals netwerken van adverteerders en externe serviceproviders, zoals webverkeeranalyseservices) kunnen ook cookies gebruiken die wij niet controleren.

3. Beheer van cookies

Je kan op elk moment via de instellingen van je browser (meestal onder ‘Help’ of ‘Internetopties’) alle geïnstalleerde cookies uitschakelen of verwijderen van je computer of mobiel eindtoestel. Elk type browser heeft zijn eigen instellingen voor het beheren van cookies. De informatie kan je vinden op de website van de browser die je gebruikt. Meer algemene informatie over het beheren van cookies kan je vinden op http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/. Daarnaast kan je op de volgende websites kiezen van welke bedrijven je geen cookies meer wenst te ontvangen: http://www.aboutads.info/choices/#completed en http://www.youronlinechoices.com/. Houd er rekening mee dat het veranderen van de instellingen ervoor kan zorgen dat de The Roomies website en andere websites niet goed meer functioneren. Hetzelfde geldt voor mobiele apps.

4. Vragen over het beleid van The Roomies Cookies?

Als u vragen heeft over het The Roomies Cookies Charter, aarzel dan niet om contact op te nemen met onze Privacy Officer via info@theroomies.be.